Statut fundacji

STATUT FUNDACJI LWIE SERCE

 
 

§1

 1. Fundacja Lwie Serce zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Janusza Wrocławskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Marek Krull w  Elblągu za numerem repertorium  A nr: 3518/2012 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
 
 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
 1. Fundacja posiada osobowość prawną
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona zgodnie z obowiązującym prawem prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu i zakresie działania, jak również ich przedstawicielem.
 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach obcych.
 6. Siedzibą Fundacji jest miasto Elbląg.
 7. Właściwym ministrem jest Minister ds. pracy i polityki społecznej.
 8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 9. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności, na przykład pracy społecznej, w szczególności świadczonej w formie wolontariatu.
 10. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 
 

§3 CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

I. CELE STATUTOWE FUNDACJI:

 • działanie w zakresie pomocy społecznej,
 • działalność charytatywna,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • kultura, nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • pomoc i działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 

II. FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

 1. pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
  • pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 2. działalność charytatywną :
  • pomoc rzeczową i finansową,
  • organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych,
 3. promocję i organizację wolontariatu:
  • organizowanie i współorganizowanie wolontariatu,
  • organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego przekazu
 4. kulturę, naukę, edukację, oświatę i wychowanie:
  • organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej,
  • organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych,
  • prowadzenie działalności wydawniczej, 
  • przyznawanie stypendiów,
 5. pomoc i działanie na rzecz osób niepełnosprawnych:
  • organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób niepełnosprawnych,
  • pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych umysłowo, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  • organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych dla osób niepełnosprawnych,
 6. współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
 7. współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
 8. wspieranie finansowe i rzeczowe instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, o której mowa w § 3 pkt I,
 9. wspieranie darami rzeczowymi placówek innych instytucji pożytku publicznego, nie wymienionych w §3  pkt I,
 10. propagowanie założeń Fundacji,
 11. tworzenie i realizację projektów pomocowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 12. organizowanie akcji i imprez artystycznych, kulturalnych i charytatywnych,
 13. skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych, w kraju i zagranicą,
 14. opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych związanych z działalnością Fundacji i jej celami,
 15. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej,
 16. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi a szczególności stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem, fundacji,  
 17. organizowanie konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń itp.,
 18. prowadzenie punktów doradczych i konsultingowych,
 19. organizowanie wyjazdów i wizyt studyjnych w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.
 
 

§4 MAJĄTEK FUNDACJI

 
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie 2000 złotych, z czego 1000 złotych przeznaczono na prowadzenie działalności gospodarczej oraz środki finansowe i materialne, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
 2. Majątek Fundacji pochodzi z następujących źródeł:
  1. darowizn, spadków, zapisów, subwencji otrzymywanych zarówno od osób fizycznych jak  i prawnych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, oraz z zagranicy,
  2. odsetek bankowych od posiadanego kapitału
  3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych,
  4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  5. dotacji z funduszy publicznych i ze środków Unii Europejskiej,
  6. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przed fundację. 
  7. z aukcji internetowych
 3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
 
 

§5 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 
 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
  1. Produkcja gier i zabawek (32.40.Z),
  2. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  (47.65.Z) 
  3. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z), 
  4. Pozostała działalność rozrywkowa  (93.29.Z), 
  5. Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z.),
  6. Sprzedaż detaliczna  gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)
  7. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)
  8. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z),
  9. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),
  10. Produkcja wyrobów z papieru i tektury (17.2),
  11. Drukowanie gazet (18.11),
  12. Pozostałe drukowanie (18.12),
  13. Produkcja  pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z).
  14. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1)
  15. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
  16. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)
  17. Działalność związana z organizacją targów, wystaw kongresów (82.30.Z)
  18. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
  19. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z)
  20. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z)
  21. Pozaszkolne formy edukacji (85.5)
  22. Działalność wspomagająca edukację (85.6)
  23. Działalność związana ze sportem (93.1)
 3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.
 4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 5. Uchwałę o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Fundator.
 

§6 ORGANY FUNDACJI

 
 1. Organami Fundacji są:
  1. Zarząd Fundacji
  2. Rada Fundacji
                                       

§7 ZARZĄD FUNDACJI

 
 1. Fundator może być powołany w skład zarządu.
 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator w drodze uchwały.
 3. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków.
 4. W przypadku, jeśli Fundator zostanie powołany w skład Zarządu, członkostwo Fundatora  w Zarządzie Fundacji wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji. Upływ kadencji Zarządu Fundacji nie ma wpływu na członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji.
 5. Zarząd powołany jest na okres 5lat. Jeżeli po upływie pięcioletniej kadencji nowy zarząd nie zostanie powołany, dotychczasowy zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy zarząd.
 6. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok.
 8. Uchwały Zarządu (w razie powołania Zarządu wieloosobowego) zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 9. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek Fundatora, każdego członka Zarządu
 10. Na posiedzeniu Zarządu musi być obecny Prezes Zarządu.
 11. Fundator może odwołać cały Zarząd lub któregokolwiek z jego członków w każdym czasie.
 12. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci lub zrzeczenia się członkostwa.
 13. Skreślenie członka zarządu może nastąpić w skutek naruszenia dobrego imienia fundacji lub działania na szkodę fundacji.
 
 

§8 RADA FUNDACJI

 
 1. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator w drodze uchwały.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji jej członkowie mogą wybrać spośród siebie Przewodniczącego  Rady Fundacji.
 3. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos Prezesa Rady (jeśli Rada zdecydowała wcześniej na powołanie któregoś ze swoich członków na tę funkcję).
 4. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się na wniosek Fundatora, każdego członka Zarządu lub 1/2 członków Rady Fundacji.
 5. Posiedzenia prowadzi  Przewodniczący Rady  (jeśli Rada zdecydowała wcześniej na powołanie któregoś ze  swoich członków na tę funkcję).
 6. Na posiedzeniach Rady mogą być obecni Fundator oraz przedstawiciele Fundatora, a także członkowie Zarządu.
 7. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz do żądania wyjaśnień od członków Zarządu i pracowników Fundacji.
 8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub  ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 10. Członkowie Rady Fundacji z tytułu pełnionej funkcji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 11. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci,  długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Rady, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania przez Fundatora.
 
 

§9 ORGANIZACJA FUNDACJI

 
 ZARZĄD FUNDACJI
 1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji, w szczególności :
  1. kieruje działalnością Fundacji,
  2. reprezentuje ją na zewnątrz,
  3. podejmuje decyzje w zakresie działalności statutowej Fundacji,
  4. proponuje zmiany w statucie Fundacji,
  5. prowadzi sprawy finansowe Fundacji,
  6. powołuje i ustala struktury organizacyjne Fundacji,
  7. uchwala programy i plany działania Fundacji,
  8. uchwala roczne i perspektywiczne plany finansowe,
  9. przyjmuje w imieniu Fundacji darowizny, zapisy i spadki.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie.
 3. W sprawach majątkowych  wymagany jest podpis Prezesa Zarządu  jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie.
 
RADA FUNDACJI
 1. Rada Fundacji sprawuje nadzór nad realizacją celów Fundacji.
 2. Rada Fundacji zatwierdza  roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania z działalności  Fundacji.
    

§10 ZMIANA STATUTU FUNDACJI

 
 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator lub Zarząd Fundacji jednomyślnie, w drodze uchwały.
 2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć zmian celów działania fundacji.
 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator uchwałą na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
 3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 4. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania się środków finansowych jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji.
 5. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator uchwałą, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy. Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji przekazany będzie, na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.